دینگ با در نظر گرفتن میزان حمل و نقل بسیار بالا بین سازمان ها و ارگان ها پیشنهادات ویژه ای برای استفاده از سرویس های عمومی، گلد و بانوان دارد.
از مزایای این همکاری می توان به امکان مشاهده خودرو بر روی نقشه اشاره کرد.